0
Oxford Placement Test for Young Learners
แบบทดสอบออนไลน์ ใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน ใช้งานง่าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน ได้ผลทดสอบถูกต้อง แม่นยำ เนื้อหาที่นำมาทดสอบเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ราคาพิเศษ220.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "Oxford Placement Test for Young Learners" เป็นแบบทดสอบออนไลน์ ใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน วัดผลอ้างอิงมาตรฐานสากล CEFR ใช้งานง่าย ได้ผลทดสอบถูกต้อง แม่นยำ เนื้อหาที่นำมาทดสอบเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
   
    จุดเด่น
1. เหมาะสำหรับนักเรียน อายุประมาณ 6 - 12 ปีขึ้นไป
2. ข้อสอบแบ่งเป็น "British English" ที่ครอบคลุมทั้งด้านไวยากรณ์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocab) ความหมายในเชิงอนุมาน (Implied Meaning) โครงสร้างทางภาษา (Structure) การสื่อความหมาย (Meaning) รวมถึงการทดสอบการฟัง
3. ทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาทดสอบเพียง 35 - 45 นาที เท่านั้น
4. ทราบผลทดสอบทันทีหลังทำเสร็จ
5. ช่วยให้ทราบถึงทักษะภาษาด้านใดที่ควรปรับปุรง หรือเสริมการเรียน เป็นประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษ
6. ข้อสอบเป็น "Computer-Adaptive" คือ สามารถปรับเปลี่ยนคำถามตามความสามารถของผู้ทดสอบ โดยคำตอบในแต่ละข้อของผู้ทดสอบจะกำหนดความยากง่ายของคำถามในข้อต่อไป ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ สะท้อนความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน
7. ลดภาระผู้สอนในการออกข้อสอบ ด้วยระบบคลังข้อสอบของ "Oxford Placement Test for Young Learners" 
9. ผู้ทดสอบสามารถเก็บรายงานการทดสอบเพื่อใช้ประกอบ "Portfolio" เก็บเป็นประวัติ ใช้ยื่นศึกษาต่อ

    The test in two sections    แบบทดสอบแบ่งได้ดังนี้
1. Language Use จำนวน 18 ข้อ เกี่ยวกับ คำศัพท์ หน้าที่ และหลักไวยากรณ์ ดังนี้
      1.1 Part : 1 คำศัพท์ (Vocab)
      1.2 Part : 2 ทักษะการใช้ภาษาโดยทั่วไป (Functionally Language)
      1.3 Part : 3 ไวยากรณ์ (Grammar)
2. Listening จำนวน 12 ข้อ ทดสอบการฟังเพื่อจับใจความ

    ลักษณะของผลการทดสอบ
1. แสดงผลคะแนนภาพรวมรายบุคคล ระบบการตรวจผลสอบรายบุคคล และเรียกดูผลสอบรายบุคคลได้
2. ผลคะแนนแสดงทั้งผลคะแนนรวมของทุก Part และแสดงคะแนนแบ่งตาม Part ช่วยให้ผู้ทำแบบทดสอบทราบถึงทักษะที่แท้จริงของตนในแต่ละ Part และสามารถพัฒนาทักษะที่ด้อยได้ตรงจุด
3. ผลคะแนนจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทดสอบ คือ ชื่อ-สกุล / คะแนนรวมทุก Part / เวลาที่ใช้ทดสอบ / ระดับ CEFR* ที่ได้ / วันที่ทำการทดสอบ / คะแนนแบ่งตาม part / ระดับ CEFR ของแต่ละ Part เป็นต้น
4. อธิบายความหมายของค่า CEFR ของรายบุคคลของความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เพียงเลื่อนเมาท์ให้ลูกศรไปที่ค่า CEF)
5. มีรายงานการทดสอบ ผู้ทดสอบสามารถเก็บรายงานการทดสอบเพื่อใช้ประกอบ Portfolio เก็บเป็นประวัติ ใช้ยื่นศึกษาต่อ

    ข้อควรระวัง
1. ตรวจสอบอินเทอร์เน็ตของเครื่องก่อนทดสอบ โดยอินเทอร์เน็ตขั้นต่ำอยู่ที่ 1 MB/เครื่อง
2. การสอบใช้เวลา 50 นาทีต้องทำให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากไม่เสร็จจะไม่มีผลคะแนน (Time Out)
3. ให้ตอบคำถามทุกข้อ (ห้ามข้ามข้อ) และไม่สามารถย้อนกลับมาทำข้อที่ข้ามไปแล้วได้
4. หาก Part Listening ไม่มีเสียง ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ หากยังไม่มีเสียงให้ทำการเปลี่ยนเครื่องทันที
5. หากอินเทอร์เน็ตมีปัญหา เบื้องต้นให้กด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ
6. หากอินเทอร์เน็ตหยุดการเชื่อมต่อ สามารถ Log in เข้าใหม่ได้ ระบบจะกลับมาข้อที่ทำค้างไว้

    *CEFR คืออะไร?
    "CEFR"       หรือ "Common European Framework of Reference for Languages" : มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาซึ่งแต่เดิมสภายุโรปใช้ในโครงการ "การเรียนภาษาสำหรับพลเมืองยุโรป" ในปี 1989 - 1996 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อใช้ประเมินการเรียนการสอนของสถาบันทุกที่ในยุโรป และในปี 2001 คณะมนตรีของสหภาพยุโรปได้ใช้ "CEFR" ในการตั้งมาตรฐานเพื่อตรวจสอบความสามารถทางภาษา
ระดับความสามารถทั่วไปของ "CEFR" แบ่งออกเป็นสามระดับใหญ่ ๆ และในแต่ละระดับใหญ่ก็ยังแบ่งออกเป็นระดับย่อยอีกซึ่งรวมทั้งหมดก็จะมีหกระดับดังต่อไปนี้

    1. ระดับผู้ใช้ภาษาเบื้องต้น (Basic Language Users A1, A2)
- A1 : มีความสามารถทางภาษาที่อยู่ในขอบเขตของความต้องการส่วนตัว และภาษาที่ใช้ก็จะเป็นลักษณะของภาษาที่ท่องจำมาจากที่เรียน หรือภาษาที่เดาการใช้ได้จากสถานการณ์ที่อยู่ต่อหน้าผู้พูด
- A2 : เป็นระดับความสามารถทางภาษาที่สามารถสื่อสารได้ในสถานการณ์ปกติธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือเป็นการสนทนาในหัวข้อที่ตนเองคุ้นเคย

    2. ระดับผู้ใช้ภาษาได้ในระดับดี (Independent Language User-B1, B2)
- B1 : สามารถใช้ภาษาพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาที่ง่าย ๆ โดยเฉพาะหัวข้อที่เป็นที่รู้จักดีหรือมีสถานการณ์ประกอบในการสนทนา
- B2 : สามารถใช้ภาษาที่ในการสนทนาให้ข้อมูลและสามารถใช้ภาษาการสนทนาโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ความรู้และความเข้าใจทางภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนและแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง

    3. ระดับผู้ใช้ภาษาระดับความสามารถขั้นสูง (Proficient Language User)
- C1 : สามารถใช้ภาษาในการสนทนาโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และภาษาที่ใช้จะนำไปสู่การการทำงานที่ซับซ้อนที่สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
- C2 : สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9780194571791
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน