0
ลด 50%
Power Racers-Turbo Pro
ชุดเรียนรู้ รถพลังลม (Turbo Pro) เป็นชุดเรียนรู้ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนรถด้วยพลังลม โดยใช้มอเตอร์หมุนใบพัด เป็นโครงงานทดลอง-สาธิต สื่อการสอน การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ แนะนำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ของเล่น ikids ลด 50%
ของเล่น ikids ลด 50%
อ่านต่อ
ราคาพิเศษ300.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

"ชุดเรียนรู้ รถพลังลม (Turbo Pro)' ชุดเรียนรู้ รถพลังลม (Turbo Pro) เป็นชุดเรียนรู้ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนรถด้วยพลังลม โดยใช้มอเตอร์หมุนใบพัด เป็นโครงงานทดลอง-สาธิต สื่อการสอน การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับกลไก เฟือง มอเตอร์ และชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับเด็กๆ เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน เสริมสร้างความเข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ และช่วยปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ อีกด้วย

เพื่อเป็นชุดทดลอง-สาธิต สื่อการสอน การศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชุด Power Racers ประกอบด้วยรถแข่ง 3 รูปแบบ ดังนี้

1. ชุดเรียนรู้ รถพลังลม (Turbo Pro)
2. ชุดเรียนรู้ รถล้อวิบาก (Rought Roader)
3. ชุดเรียนรู้ รถแข่งความเร็วสูง (Speedster)

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 4895046270038
ขนาด: 255 x 155 x 60 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน