0
Primary Maths Dictionary for Thai Learners : พจนานุกรมคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก ฉบับอังกฤษ-ไทย
ผู้เขียน PETER PATILLA
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พจนานุกรมคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก ฉบับอังกฤษ-ไทย เรียงลำดับคำตามตัวอักษร A-Z ใช้ง่าย มีคำศัพท์หลักทางคณิตศาสตร์กว่า 600 คำ ให้ความหมายอย่างชัดเจน พร้อมตัวอย่างประโยค แผนภูมิ และภาพประกอบมากมาย มีภาคผนวก สัญลักษณ์ ตาราง และสูตรทางคณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ มีดรรชนีอย่างละเอียดและมีกรอบแสดงคำที่สัมพันธ์กันให้ค้นหาได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับเป็นคู่มือเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก

สารบัญ

- Apparatus เครื่องความสำเร็จ
- Months เดือนและตะวัน
- Instruction words คำที่เกี่ยวกับคำสั่ง
- Position words คำที่เกี่ยวกับตำแหน่งและทิศทาง
- Symbols สัญลักษณ์
- Tables and formulae ตารางและสูตร
- Index ดรรชนี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749960017 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 185 x 238 x 7 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
สำนักพิมพ์อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน