0
Super E.Q. ความสุข & ความสำเร็จ สร้างได้ด้วยหัวใจ (ฉบับปรับปรุง)
นิยามของ "ความสุขและความสำเร็จ" ในความคิดของคุณจะเปลี่ยนไป ถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ทักษะในการบริหารอารมณ์อย่างชาญฉลาด จะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคุณกับคนรอบข้าง ทำให้เป็นที่รักของทุกคน มีความคิดในเชิงบวก มองโลกในแง่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น เผชิญสถานการณ์คับขันอย่างมีสติ แก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ รับมือกับความเครียดได้อย่างสบายใจ เป็นบุคคลที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต

   หนังสือ "Super E.Q. ความสุข & ความสำเร็จ สร้างได้ด้วยหัวใจ (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของ E.Q. และคำแนะนำดี ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะในการบริหารอารมณ์ เพื่อสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ และไม่เอาความคิดของตนเป็นใหญ่ สามารถปรับมุมมองความคิดและมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและคนรอบข้าง รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง มีความสุขง่าย เกิดความทุกข์ได้ยาก และตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง

สารบัญ

ความหมายของ E.Q.
- E.Q. คืออะไร
- E.Q. กับ I.Q.
- E.Q. กับ S.Q.
ฯลฯ

E.Q. กับการทำงาน
- มองโลกในแง่ดี : จุดเริ่มต้นของความสุขในการทำงาน
- E.Q. สำหรับผู้บริหาร
- E.Q. สำหรับคนทำงาน
ฯลฯ

หลักการบริหารอารมณ์อย่างฉลาด
- เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
- หาข้อดีของตัวเองให้เจอ
- แก้ไขข้อบกพร่อง
ฯลฯ

เลี้ยงลูกอย่างไรให้มี E.Q. สูง
- เปลี่ยนพฤติกรรมพ่อแม่
- ปรับนิสัยการกินของลูก
- เล่านิทานให้ลูกฟัง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757421188 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 141 x 203 x 12 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เก็ท ไอเดีย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน