0
Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย?
"มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ก้าวข้ามกับดักประเทศไทย 3.0
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประเทศไทย 4.0" เป็นคำที่มักจะได้ยินกันบ่อย ๆ จนคุ้นหูจากสื่อต่าง ๆ แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่าแท้จริงแล้วประเทศไทยเราผ่านยุคของ 1.0, 2.0 และ 3.0 มาอย่างไร และจะก้าวข้ามผ่านไปได้หรือไม่ หนังสือเล่มนี้ได้ตอบโจทย์ทุกคำถามที่คนอยากรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของตนเอง หน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการของตนได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กร เพื่อปรับตัวและรู้เท่าทันแผนยุทธศาสตร์ชาติ ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 20 ปีข้างหน้า

    ในส่วนของนักเรียน นิสิตนักศึกษา อ่านเพื่อเป็นความรู้เพื่อใช้ในการสอบในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่สอบในภาคเรียน สอบเลื่อนชั้น และสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและบริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่นำข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในยุค 4.0 ไปใช้ประกอบการออกข้อสอบ และสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตต่อไป

สารบัญ

ตอนที่ 1 โมเดลประเทศไทย
ตอนที่ 2 ห้าวาระในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ตอนที่ 4 การปฏิรูปประเทศไทย
ตอนที่ 5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
ตอนที่ 6 แผนการศึกษาชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162105395 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 16 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ปัญญาชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน