0
Vocational Strong มิติใหม่ อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เรียนอาชีวะจบแล้วมีงานทำ...เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ!
ผู้เขียน วัฒน์ระวี
หนังสือ223.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เป็นการศึกษาแนวคิด แนวการทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน ที่นำนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติให้เห็นผลจริง ผลักดันงานด้านอาชีวศึกษา จนก้าวหน้าสู่มิติใหม่ ทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเรียนทางด้านนี้ เพราะจบไปมีอาชีพทันที มีหลักคิดในการทำงานที่สามารถเป็นต้นแบบให้นักทำงานรุ่นใหม่นำไปใช้ และที่สำคัญ น่าจะเป็นคู่มือของคนในวงการศึกษา ที่จะเรียนรู้ ทำความเข้าใจ นำไปปฏิบัติให้เห็นผล เป็นคู่มือให้ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา กับข้อมูล Big Data ที่เชื่อมโยงคนในวงการศึกษาและผู้ประกอบการทั้งประเทศเข้าด้วยกัน

สารบัญ

- ประวัติพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ความทรงจำที่ประทับใจ
- รอบพระบาทที่ค่ายเม็งรายมหาราช
- กีฬา สร้างพลังใจสู่ชัยชนะ
ฯลฯ

รู้จัก พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ครุณครูสายทหาร "ครูน้อย" ของสื่อมวลชน
ฯลฯ

มิติใหม่ อาชีวศึกษา
- ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
- เริ่มต้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ฯลฯ

มิติการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย
- บูรณาการการศึกษา พื้นที่พัมนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง ยั่งยืน"
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164787384 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 16 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บรรพต วิรุณราช
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน