0
We the People ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม
ความเหลื่อมล้ำของไทย / ความรู้เรื่องระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไทย / การจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรม
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ระบบการจัดเก็บภาษีของไทยที่ผ่านมารายได้ส่วนใหญ่ของรัฐคือ การจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ซึ่งภาษีเงินได้ฯ เป็นเงินจากประชาชนที่มีรายได้ โดยการจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ของไทยนั้น เป็นไปในแบบอัตราก้าวหน้าเพื่อกระจายรายได้ของประชากรป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ อย่างไรก็ตาม แม้หลักการของระบบจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ของไทยจะเป็นไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ แต่ทว่าตัวระบบและการจัดเก็บภาษีของไทยมีปัญหา เพราะรัฐไม่ได้มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐาน จนทำให้ประชากรที่มีรายได้เท่ากันกลับเสียภาษีในอัตราที่ต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักการการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า นอกจากนี้ยังมีคนบางกลุ่มอาศัยช่องโหว่ของระบบภาษีหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี และรัฐไม่สามารถทำอะไรได้ ด้วยเหตุนี้เอง จึงได้นำเสนอปัญหาของระบบภาษีเงินได้ฯ ไทย โดยการใช้ชุดข้อมูลกรมสรรพากรเพื่อชี้ให้เห็นปัญหา และเสนอแนวทางการปฏิรูประบบภาษีของไทย ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเท่าเทียมในสังคมไทย

สารบัญ

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระบบภาษีไทย
2. คนไทยเสียภาษีอย่างไร
3. รายจ่ายภาษี : เมื่อรัฐใจดีเกินไป
4. The Top 1% ในระบบภาษีไทย
5. แนวทางปฏิบัติรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740216506 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 125 x 185 x 11 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน