0
ฌ้าคส์ ลาก็อง : 10 มโนทัศน์ในพรมแดนชีวิต
การพินิจตัวตนของคนให้ออกคือการมองชนิดแทงทะลุถึงจิตไร้สำนึกของพวกเขา มันเป็นอาณาบริเวณที่โปร่งใสที่สุดต่อการประกาศตัวซึ่งตนของคนแบบตั้งใจไม่ได้...
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่มีจุดเริ่มต้นจากการพูดคุยสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างบรรณาธิการและผู้เขียนไปทีละประเด็น ค่อยๆ เขียนไปทีละบท เกี่ยวกับมโนทัศน์ต่างๆ ของนักจิตวิเคราะห์ฝรั่งเศสท่านนี้ ถ่ายทอดออกมาได้ 10 มโนทัศน์ โดยผู้เขียนได้นำทฤษฎีที่มีความเป็นนามธรรมสูง มาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมได้ดีและมีความเป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ง่ายยิ่งขึ้น

สารบัญ

- คำแถลงจากสำนักพิมพ์
- สาส์นจากบรรณาธิการ
- กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
- บทนำ : จากคำแนะนำของมาร์กซ์สู่จิตวิเคราะห์ลาก็อง
- Desire
- Other
- Unconscious
- Name of the Father
- Fantasy
- Jouissance

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743157851 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 146 x 209 x 20 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน