0
iHumanities : เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต
รวมบทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "iHumanities : เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต" ได้นำเสนอบทบาทของทคโนโลยีต่อชีวิตมนุษย์กับความรู้ทางมนุษยศาสตร์ เทคโนโลยีมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของมนุษย์มาโดยตลอด เทคโนโลยีช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ชีวิตให้กับมนุษย์ ซึ่งทำให้ชีวิตมนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งในด้านอุปโภค บริโภค สุขภาพ และการติดต่อสื่อสาร

    ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นดังกล่าว ทำให้การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีในสังคมมนุษย์ สนใจไปที่การพัฒนาความรู้ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นหลัก ซึ่งสาขาความรู้ที่สามารถตอบสนองความสนใจนี้ได้โดยตรงคือ ความรู้วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่วงวิชาการและช่วยจุดประกายให้มีการพัฒนางานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

สารบัญ

- หมากล้อม, รถไฟ, รถไร้คนขับ และปัญญาทางจริยธรรมของมนุษย์ที่ AI คิดแทนไม่ได้ / เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์
- ผลของทิศทางอารมณ์ของสารต่อความดึงดูดใจระหว่างบุคคล ในการสร้างความสัมพันธ์แบบคนรู้จักผ่านแอปพลิเคชันไลน์ / กาญจนา สุภาพงษ์, ธันยพร ศิริอริยพร และภัคนันท์ จิตต์ธรรม
- "ชีวิตครอบครัว" : ประวัติศาสตร์อารมณ์ความรู้สึกของชนชั้นกลางไทยช่วงทศวรรษ 2520-2530 / ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว และสายชล สัตยานุรักษ์
- "ฉันอยากเป็นทันตแพทย์" : จอมพล ป.พิบูลสงคราม กับการเรียนการสอนด้านทันตกรรม ทศวรรษ 2480-2490 / ปรีดาภรณ์ เอี่ยมแจ๋
- ระบบเขตแดนรัฐจารีตของสยาม / ฐนพงศ์ ลือขจรชัย
- ประวัติศาสตร์เพศสภาพกับการเผยแผ่คริสต์ศาสนาของมิชชันารี สตรีอเมริกันเพรสไบทีเรียนในสยาม / วรธิภา สัตยานุศักดิ์กุล
- การศึกษาต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว แบบยั่งยืนโดยชุมชน : กรณีศึกษาบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครแถบพื้นที่เจริญกรุง / ชาดา เตรียมวิทยา
- The Face Men Thailand: Representations of Modern Thai Identity on Reality Television / Kwanchanok Jaisuekun
- โมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน พระราชปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร / ณัฐริน เจริญเกียรติบวร และประเสริฐ อินทร์รักษ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860773 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 142 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน