0
การวางผังบริเวณกับการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ (Site Planning & Analysis) (PDF)
การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการออกแบบสถาปัตยกรรมและการวางผังบริเวณ เมื่อต้องทำการออกแบบโครงการใดๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ผู้ออกแบบควรทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ
e-books(PDF) ?149.00 บาท
สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ (Site Selection)
บทที่ 3 การกำหนดรายละเอียดโครงการ (Programming)
บทที่ 4 การรวบรวมข้อมูลที่ตั้งโครงการ: ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กายภาพ (Site Inventory: Physical Attributes)
บทที่ 5 การรวบรวมข้อมูลที่ตั้งโครงการ: ปัจจัยทางระบบนิเวศน์ (Site Inventory: Physical Attributes)
บทที่ 6 การรวบรวมข้อมูลที่ตั้งโครงการ: ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Site Inventory: Socio-cultural Attributes)
บทที่ 7 การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ (Site Analysis)
บทที่ 8 แนวคิด ในการออกแบบ (Concept Development)
บทที่ 9 เส้นระดับและการปรับระดับ (Contour Line and Grading)
บทที่ 10 การใช้ที่ดินและการสัญจร (Land Use and Circulation)

ข้อมูลเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการออกแบบสถาปัตยกรรมและการวางผังบริเวณ เมื่อต้องทำการออกแบบโครงการใดๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ผู้ออกแบบควรทำการเก็บข้อมูลเกียวกับที่ตั้งและวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ ตำรา “การวางผังบริเวณกับการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ” นี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางอย่างมีแบบแผนในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ
ตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน จำนวน 10 บท ตอนที่ 1 ครอบคลุมเนื้อหาบทที่ 1, 2, และ 3 กล่าวถึงกระบวนการทำงานในการวางผังบริเวณ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ การกำหนดรายละเอียดโครงการ และการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ ตอนที่ 2 ครอบคลุมเนื้อหาบทที่ 4, 5, 6, และ 7 อธิบายถึงการเก็บข้อมลู ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งโครงการเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ อันเป็นสาระหลักสำคัญที่ตำราเล่มนี้เน้นหนัก ส่วนในตอนที่ 3 ครอบคลุมบทที่ 8, 9, และ 10 กล่าวถึงการพัฒนาแนวคิดและเทคนิคในการออกแบบและวางผังบริเวณ สำหรับรายละเอียดของขั้นตอนต่อไปในกระบวนการออกแบบและวางผังบริเวณ อันได้แก่ การพัฒนาแบบ การจัดทำแบบก่อสร้าง และการก่อสร้างนั้น ผู้เขียนต้องขอละไว้ ณ ที่นี้เนื่องจากมีเนื้อหาที่กว้างและมีเนื้อหาในเชิงปฏิบัติ อันนอกเหนือไปจากขอบเขตประเด็นสำคัญของตำราเล่มนี้
ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในวิชา 02014457 การวางผังบริเวณ
(Site Planning) 1 หน่วยกิต (0 - 3) ซึ่งเป็นวิชาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาตอนปลาย ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นอกจากนี้ตำราเล่มนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นคู่มือประกอบการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมในวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิตอีกด้วย วิชาดังกล่าวได้แก่ วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 2-6 ซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องทำการฝึกหัดออกแบบโครงการต่างๆ ซึ่ง จะมีขั้นตอนในการทำการวิเคราะห์พื้นทีโครงการร่วมด้วย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165860512 (PDF) 182 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน