0
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Planning
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นการวางแผนเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ โดย ตรง หากองค์การใดมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ดีย่อมส่งผลให้องค์การนั้นมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ รองรับกระบวนการทำงาน
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นการวางแผนเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์โดยตรง หากองค์การใดมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ดีย่อมส่งผลให้องค์การนั้นมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ รองรับกระบวนการทำงาน โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 12 บท ได้แก่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์กับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3. การเชื่อมโยงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กับแผนกลยุทธ์ 4. กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 5. การพยากรณ์ปริมาณความต้องการทรัพยากรมนุษย์ 6. การวิเคราะห์อุปทานของทรัพยากรมนุษย์ 7. การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 8. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 9. การวิเคราะห์งาน 10. การวางแผนอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 11. การวางแผนและพัฒนาอาชีพ 12. แนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรก ๆ ที่ได้รวบรวมความรู้ที่เป็นพื้นฐานทางด้านการวางแผนทรัพยากมนุษย์ รวมทั้งมีการยกตัวอย่างประกอบการอธิบายในบทเรียนที่เกี่ยวข้องด้านปริมาณ เพื่อสร้างความกระจ่างชัดในเนื้อหา จึงมีเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับนิสิตนักศึกษาพนักงาน ผู้บริหาร หรือบุคคลที่สนใจความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์กับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 3 การเชื่อมโยงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กับแผนกลยุทธ์
บทที่ 4 กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 5 การพยากรณ์ปริมาณความต้องการทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 6 การวิเคราะห์อุปทานของทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 7 การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 8 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 9 การวิเคราะห์งาน
บทที่ 10 การวางแผนอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740335924 (ปกอ่อน) 234 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 12 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน