0
การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทอง (PDF)
วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีความเปราะบางทั้งทางสุขภาพร่างกายและจิตใจ นำมาสู่ผลกระทบที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากภาวะสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิตในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสภาพสังคมโดยรวม
e-books(PDF) ?180.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          ตำราการส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทองนี้เกิดขึ้นจากผู้หญิงวัยทองมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพที่เข้าสู่วัยเสื่อม และช่วงชีวิตของผู้หญิงวัยทองเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านของวัย เป็นช่วงวัยที่ประสบความสำเร็จทั้งครอบครัวและการงาน และเป็นช่วงวัยที่มีความรับผิดชอบสูงตามมาด้วย โดยเฉพาะมีภาระสูงในการดูแลครอบครัวที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่เป็นวัยสูงอายุและต้องดูแลบุตรที่ส่วนใหญ่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น ผู้หญิงวัยทองนี้จึงต้องเผชิญกับภาวะเครียดที่มาจากหลายด้าน เมื่อประกอบกับภาวะฮอร์โมนเพศในร่างกายน้อยลง ทำให้มีผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทองจึงมีความสำคัญ เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุด้วย
          ตำราที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพในผู้หญิงกลุ่มนี้มีไม่มากนัก รวมทั้งตำราที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณทิตมีน้อย ตำราการส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทองจึงใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา พย. 211 การส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคคลทุกกลุ่มวัย และรายวิชา พย. 282 ปฏิบัติการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล นอกจากนี้ตำรานี้ยังเป็นประโยชน์กับผู้หญิงทั่วไปทุกคนที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในผู้หญิงวัยทอง

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้หญิง
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภาวะหมดระดู
บทที่ 3 แนวทางการดูแลสุขภาพผู้หญิงเมื่อไม่มีมดลูกและรังไข่
บทที่ 4 ข้อควรปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพของผู้หญิงวัยทอง
บทที่ 5 การออกกำลังกายสำหรับผู้หญิงวัยทอง
บทที่ 6 กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทอง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163144409 (PDF) 200 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน