0
ยาและโภชนเภสัชที่ใช้ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (PDF)
วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีความเปราะบางทั้งทางสุขภาพร่างกายและจิตใจ นำมาสู่ผลกระทบที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากภาวะสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิตในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสภาพสังคมโดยรวม
e-books(PDF) ?100.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

             หนังสือ ยาและโภชนเภสัชที่ใช้ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ เล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นหนังสืออ่านประกอบในวิชาเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจทั่วไป หนังสือมีเนื้อหาอธิบายเกี่ยวกับลิโพโปรตีน การขนส่งไขมันในร่างกาย ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ การรักษาด้วยการควบคุมอาหารการรักษาด้วยยารวมถึงโภชนเภสัชและผลลดระดับไขมันในเลือด ผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาจากตำราและวารสารวิชาการที่เป็นปัจจุบัน ศัพท์ภาษาไทยในหนังสือเล่มนี้ได้อ้างอิงตามศัพท์ราชบัณฑิตยสถานฉบับพจนานุกรมศัพท์แพทย์ ศัพท์วิทยาศาสตร์ และอ้างอิงจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารบัญ

บทที่ 1 ลิโพโปรตีน
บทที่ 2 ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
บทที่ 3 ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
บทที่ 4 โภชนเภสัชที่มีฤทธิ์ลดไขมันในเลือด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163144386 (PDF) 88 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน