0
ลด 10%
ศิลปะการต้อนรับและการบริการ (ปวส.) รหัสวิชา 30700-1003
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หนังสือ157.50 บาท
e-books(PDF) ?135.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ ศิลปะการต้อนรับและการบริการ   (Art of Hospitality and Service) รหัสวิชา 30700-1003 เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) เหมาะกับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือผู้ที่มีความสนใจในด้านงานบริการ เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งเป็น 8 บท ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ การต้อนรับและเทคนิคในการให้บริการพฤติกรรมของผู้รับบริการ บุคลิกภาพและคุณสมบัติของผู้ให้บริการ ศิลปะในการสื่อสารในงานบริการมนุษยสัมพันธ์และการทํางานเป็นทีมในงานบริการ คุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและการจัดการข้อร้องเรียนและเทคนิคการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับงานบริการ พร้อมทั้งกรณีศึกษา แบบฝึกหัด และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด แก้ปัญหา และบูรณาการกับการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ
บทที่ 2 การต้อนรับและเทคนิคในการให้บริการ
บทที่ 3 พฤติกรรมของผู้รับบริการ
บทที่ 4 บุคลิกภาพและคุณสมบัติของผู้ให้บริการ
บทที่ 5 ศิลปะในการสื่อสารในงานบริการ
บทที่ 6 มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมในงานบริการ
บทที่ 7 คุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บทที่ 8 การจัดการข้อร้องเรียนและเทคนิคการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับงานบริการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160847419 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 13 มม.
น้ำหนัก: 296 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน