0
ลด 10%
องค์การและการจัดการ
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี องค์การต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?229.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "องค์การและการจัดการ" เล่มนี้ สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกในกลุ่มการบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น วิชาเอกการบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบัญชี การเงินการธนาคาร เป็นต้น เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับองค์การ ทฤษฎีองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการงานบุคคล การอำนวยการ การควบคุมงาน ภาวะผู้นำกับการจัดการ การทำงานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้ง แนวคิดการบริหารสมัยใหม่ รวมถึงการจัดการระหว่างประเทศ โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย ตลอดจนมีแบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การ
บทที่ 2 ทฤษฏีองค์การ
บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงองค์การ
บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
บทที่ 5 การวางแผน
บทที่ 6 การจัดองค์การ
บทที่ 7 การจัดการงานบุคคล
บทที่ 8 การอำนวยการ
บทที่ 9 การควบคุมงาน
บทที่ 10 ภาวะผู้นำกับการจัดการ
บทที่ 11 การทำงานเป็นทีม
บทที่ 12 การบริหารความเข้มแข็ง
บทที่ 13 แนวความคิดการบริหารสมัยใหม่
บทที่ 14 การจัดการระหว่างประเทศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160835188 (ปกอ่อน) 396 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 16 มม.
น้ำหนัก: 700 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน