0
ลด 10%
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001)
หนังสือเล่มนี้ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รหัส 3001-1001
หนังสือ157.50 บาท
e-books(PDF) ?129.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001)" เล่มนี้   เรียบเรียงขึ้นจากตำราไทย ตำราต่างประเทศ และเว็บไซด์ต่างๆ ที่เชื่อถือได้ เนื้อหาประกอบด้วย การจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งการนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบริหารคุณภาพในองค์การ

สารบัญ

บทที่ 1 การจัดองค์การ
บทที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
บทที่ 3 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
บทที่ 4 การจัดการความเสี่ยง
บทที่ 5 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บทที่ 6 การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160823413 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 444 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน