0
ลด 15%
การพัฒนาองค์การด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ (ปวส.) (รหัสวิชา 30001-1003)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ140.25 บาท
e-books(PDF) ?140.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การพัฒนาองค์การด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ (สอศ.) (รหัสวิชา 30001-1003)" เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการจัดองค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการประยุกต์ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อการจัดการและพัฒนางาน พร้อมทั้งมีใบมอบหมายงานและแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้งาน

สารบัญ

บทที่ 1 การจัดองค์การ
บทที่ 2 หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลิตภาพ
บทที่ 3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ
บทที่ 4 การจัดการความเสี่ยง
บทที่ 5 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อการจัดการและพัฒนา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160840878 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน